Algemene voorwaarden

Algemeen

Artikel 1

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, abonnementen, transacties, verkoop en andere overeenkomsten, alsmede op de uitvoering daarvan, waarbij Digital Scope partij is.
 2. Deze algemene voorwaarden hebben te allen tijde voorrang, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is, tenzij hier vooraf uitdrukkelijk een schriftelijke overeenkomst gesloten is. Een verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door Digital Scope nadrukkelijk van de hand gewezen en kunnen Digital Scope derhalve op geen enkele wijze binden.
 3. Nietigheid of niet-toepasselijkheid van één of meer van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen of een deel van een beding, in algemene zin of in een specifiek geval, doet niets af aan de werking en geldigheid van de overige bedingen.
 4. Digital Scope beoogt met deze algemene voorwaarden niet in strijd te komen met bepalingen van dwingend recht.

 

Overeenkomsten

Artikel 2

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Digital Scope eerst dan tot stand nadat Digital Scope een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk deze heeft bevestigd, waarbij de datum van de schriftelijke bevestiging bepalend is. Abonnementen worden maandelijks vooraf gefactureerd en er dient een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen te worden –tenzij anders door partijen schriftelijk is overeengekomen. Bij geen tijdige opzegging zal het abonnement stilzwijgend verlengd worden met eenzelfde periode. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig en bindend, indien deze door Digital Scope binnen 14 dagen schriftelijk zijn bevestigd en wederpartij daartegen niet binnen 5 werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.
 3. Elke overeenkomst wordt door Digital Scope aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Digital Scope bevoegd is om de kredietwaardigheid van de wederpartij na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Mocht Digital Scope van mening zijn, zulks op redelijke gronden, dat haar wederpartij niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft zij het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting sprake is, dan zal Digital Scope haar wederpartij hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en haar wederpartij de mogelijkheid bieden om zekerheid te stellen.
 4. Digital Scope is gerechtigd bij of na aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 5. Indien er zich dringende en noodzakelijke gebeurtenissen voor doen, welke gebeurtenissen onvoorzienbaar voor partijen waren en zodoende buiten de overeenkomst vallen, is Digital Scope bevoegd, om voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht zonder overleg met de wederpartij, derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
 6. De overeenkomst is niet overdraagbaar.

 

Verplichtingen wederpartij

Artikel 3

 1. De wederpartij zal zich ter zake van de door Digital Scope ter beschikking gestelde disk-ruimte onthouden van enig gebruik dat in strijd is met wettelijke bepalingen, de goede zeden, de openbare orde, de desbetreffende overeenkomst en/of onderhavige voorwaarden, zoals: spamming, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet waarbij de wederpartij enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid, het geven van opdrachten aan services welke postings in nieuwsgroepen uitvoeren of zich bezighouden met het versturen van meer dan honderd e-mails en tot slot de server belasten door middel van overmatig gebruik en het aanbieden van diensten. Evenmin zijn toegestaan warez-sites, illegale software-sites, mp3-sites, chatsites, webcam-sites.
 2. De wederpartij zal zich daarnaast onthouden van gedragingen/handelingen welke beschadiging van de systemen van Digital Scope tot gevolg kunnen hebben alsmede zorg dragen voor het vermijden van dergelijke schade.
 3. Schade aan Digital Scope of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met onderhavig artikel kan op de wederpartij verhaald worden. Dit verhaal kan onder meer plaatsvinden, door de wederpartij een hogere prijs te laten betalen of om de wederpartij over te zetten naar een ander pakket.
 4. Verhuur van de dienst is niet toegestaan.
 5. Bovenstaande opsommingen zijn niet limitatief

 Geheimhouding

Artikel 4

 1. Zowel Digital Scope als de wederpartij zijn jegens derden verplicht tot geheimhouding van gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van en over Digital Scope en de wederpartij.
 2. Partijen hebben in het kader van de overeenkomst geen plicht tot geheimhouding ten aanzien van informatie die: – reeds bij de partij bekend was; – onafhankelijk van de wederpartij door de partij rechtmatig is verzameld; – door de partij rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen en – reeds door de rechthebbende in het publieke domein is vrijgegeven.

 

Aansprakelijkheid

Artikel 5

Digital Scope of de door of vanwege haar daartoe in te schakelen derden zullen zich jegens opdrachtgever inspannen om de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst na te komen en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige bedrijfs- of vertragingsschade die hieruit voortvloeit, behoudens en voorzover de schade het gevolg is van grove schuld dan wel opzet aan de zijde van Digital Scope dan wel de hulppersonen en leveranciers waarvan zij zich in het kader van de uitvoering van de overeenkomst bedient.

Wijzigingen van gegevens

Artikel 6

Wijziging van het factuur- en/of vestigingsadres alsmede overige administratieve gegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Digital Scope te worden medegedeeld.